Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

23/03/2018

Jubilats Actius

Jubilats Actius

Distingits Agremiats/des

Com ja hauran sabut per altres mitjans, des del passat 24 d'octubre de 2017 existeix a Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball Autònom en el qual existeix una reforma de gran interès per al sector.

Segons aquesta Llei, amb data d'efecte des del 26 d'octubre de 2017 tots els autònoms que tinguin empleats al seu càrrec podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la pensió amb la prolongació de la vida laboral per a l'ocupació per compte propi.

Aquest percentatge es redueix al 50% en cas d'autònoms que no disposin de personal assalariat.

És el que es denomina la modalitat de jubilat actiu, la qual cosa permet a l'estanquers poder cobrar íntegrament la seva pensió de jubilació i seguir com a titular del negoci, situació especialment interessant per a aquells expenedors que encara disposen de la concessió de 75 anys de durada, ja que els permet allargar la vigència de la seva expenedoria sense haver de perdre el seu dret a rebre la seva prestació.
 

Distinguidos Agremiados/as

Como ya habrán sabido por otros medios, desde el pasado 24 de octubre de 2017 existe a Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en el que existe una reforma de gran interés para el sector.

Según esta Ley, con fecha de efecto desde el 26 de octubre de 2017 todos los autónomos que tenga empleados a su cargo podrán compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con la prolongación de la vida laboral para el empleo por cuenta propia.

Este porcentaje se reduce al 50% en caso de autónomos que no dispongan de personal asalariado.

Es lo que se denomina la modalidad de jubilado activo, lo cual permite al estanquero poder cobrar íntegramente su pensión de jubilación y seguir como titular del negocio, situación especialmente interesante para aquellos expendedores que aún disponen de la concesión de 75 años de duración, ya que les permite alargar la vigencia de su expendeduría sin tener que perder su derecho a recibir su prestación.