Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

16/03/2018

Obligació d´emetre factures i a qui s´ha de sol·licitar

Obligació d´emetre factures i a qui s´ha de sol·licitar

L'obligació de facturar dels empresaris i professionals es recull a l'article 29.2.i) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18.12.2003), a l'article 164, apartat 1, número 3º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE de 29.12.1992) i, a l'article 2.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per l'article primer del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE de 01.12.2012).
Els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i a lliurar còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en desenvolupament de la seva activitat i a conservar còpia de la mateixa.
En el que incumbeix al cas concret dels expenedors, com a empresaris individuals, en tot cas, els empresaris i professionals amb els quals aquests col·laborin com a clients o proveïdors estan obligats a emetre una factura en tot cas al seu simple requeriment.

L'obligació d'emetre factura neix en el context de relació de prestació de serveis i directament pel creditor, és a dir, que l'emissor de la factura i a qui ha de sol·licitar-se, ha de ser, en tot cas, amb qui s'estableixi la relació comercial que dóna origen a l'obligació d'emetre la factura.

 


 

OBLIGACIÓN DE EMITIR FACTURAS Y A QUIEN DEBE SOLICITARSE

La obligación de facturar de los empresarios y profesionales se recoge en el artículo 29.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003), en el artículo 164, apartado Uno, número 3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29.12.1992) y, en el artículo 2.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 01.12.2012).

Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y a entregar copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su actividad y a conservar copia de la misma.

En lo que incumbe al caso concreto de los expendedores, como empresarios individuales, en todo caso, los empresarios y profesionales con los que éstos colaboren como clientes o proveedores están obligados a emitir una factura en todo caso a su simple requerimiento.

La obligación de emitir factura nace en el contexto de relación de prestación de servicios y directamente por el acreedor, es decir, que el emisor de la factura y a quien debe solicitarse,  debe ser, en todo caso, con quien se establezca la relación comercial que da origen a la obligación de emitir la factura.