Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

18/04/2018

Reglament General de Protecció de Dades

Reglament General de Protecció de Dades

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà a l'actual normativa vigent i que començarà a aplicar-se el 25 de maig de 2018.
Com passa amb l'actual norma, afecta tant empreses, autònoms, professionals, ens públics i qualsevol que per la seva activitat realitzi tractaments de dades, ja siguin aquests pel seu compte propi o a través de tercers.
Per tant, totes aquestes empreses, entre ells els expenedors, mentre que tenen un tractament de dades dels seus clients i proveïdors, abans del 25 de maig han d'adequar-se a la nova normativa de protecció de dades i que té les següents novetats bàsiques:
1. Base legal del tractament de dades ha d'estar especificada.
2. Els temps de retenció d'aquestes dades també han de mostrar-se al consumidor.
3. La informació que es proporciona de manera obligatòria a l'usuari ha de ser clara i concisa perquè aquest la comprengui.
CONSENTIMENT DE L'USUARI
Solament podran sol·licitar-se les dades exclusivament necessàries per prestar el servei i/o producte. El nou consentiment ha de ser actiu i verificable. No és possible donar-ho per fet per silenci o inacció
EL DRET A LA PORTABILITAT
L'empresa que gestioni les dades ha d'enviar-los en els formats adequats per poder passar-los a un altre proveïdor, o fins i tot ser ella mateixa la que els transfereixi quan això sigui possible.
REGISTRE OBLIGAT DE DADES
A partir de gener del 2018 les empreses que treballin amb dades de persones han de portar un registre amb tots ells.
ESTUDIS DE RISC PREVIS A MODIFICACIONS
Quan hi hagi canvis en el suport, en el magatzematge, o en qualsevol altre aspecte, ha de fer-se prèviament un estudi de riscos i viabilitat, amb la finalitat d'evitar que aquests puguin ser exposats i prendre les mesures necessàries.
SANCIONS
Les multes per la no aplicació de la normativa RGPD 2018 podran aplicar-se a partir del 26 de maig de 2018. Qualsevol que hagi recopilat dades per a la seva activitat pot ser objecte de sanció. Aquestes són molt altes, i encara que es modulen en funció de proporcionalitat, efectivitat i efecte dissuasori poden aconseguir entre els 10 i 20 milions d'euros o entre el 2% i el 4% del volum de negoci en funció de la seva gravetat.

Queda ja poc temps per acollir-se a la normativa i en qualsevol cas la millor solució és complir-la a través de proveïdors específics que els proporcionin la tecnologia, instruccions i documentació necessària per evitar qualsevol tipus de problema futur.

Per aquest motiu i degut a la gran demanda d’informació sobre aquest tema, el Gremi d’Estanquers de Catalunya ha signat un acord de col·laboració amb el Grup Innova 2 per a oferir-vos un servei de consultoria a preus molt ajustats. Pel fet de ser agremiats tindreu assessorament gratuït i si cal implantar la nova RGPD serà a molt bon preu. Si a més teniu treballadors tindreu un descompte encara més gran per utilitzar la formació bonificada. Recordeu que l’incompliment del nou Reglament General de Protecció de Dades comporta multes d’entre 1.800 € i 2.000.000 €.

El preu del servei que hem pactat va entre els 99 i els 200 € per complir amb la normativa.

Tot aquell que vulgui més informació pot contactar amb nosaltres al 93.200 78 86 o per mail a info@estanquers.cat i el posarem en contacte amb Grup Innova 2.

Adjuntem més informació del servei

Moltes gràcies

Salutacions

 


 

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018.

Como ocurre con la actual norma, afecta tanto empresas, autónomos, profesionales, entes públicos y cualquiera que por su actividad realice tratamientos de datos, ya sean estos por su cuenta propia o a través de terceros.

Por lo tanto, todas estas empresas, entre ellos los expendedores, en tanto que tienen un tratamiento de datos de sus clientes y proveedores,  antes del 25 de mayo deben adecuarse a la nueva normativa de protección de datos y que tiene las siguientes novedades básicas:

 1. Base legal del tratamiento de datos debe estar especificada.
 2. Los tiempos de retención de dichos datos también deben mostrarse al consumidor.
 3. La información que se proporciona de manera obligatoria al usuario ha de ser clara y concisa para que este la comprenda.

CONSENTIMIENTO DEL USUARIO

Solo podrán solicitarse los datos exclusivamente necesarios para prestar el servicio y/o producto. El nuevo consentimiento ha de ser activo y verificable. No es posible darlo por hecho por silencio o inacción

EL DERECHO A LA PORTABILIDAD

La empresa que gestione los datos debe enviarlos en los formatos adecuados para poder pasarlos a otro proveedor, o incluso ser ella misma la que los transfiera cuando esto sea posible.

REGISTRO OBLIGADO DE DATOS

A partir de enero del 2018 las empresas que trabajen con datos de personas deben llevar un registro con todos ellos.

ESTUDIOS DE RIESGO PREVIOS A MODIFICACIONES

Cuando haya cambios en el soporte, en el almacenaje, o en cualquier otro aspecto, debe hacerse previamente un estudio de riesgos y viabilidad, con el fin de evitar que estos puedan ser expuestos y tomar las medidas necesarias.

SANCIONES

Las multas por la no aplicación de la normativa LOPD 2018 podrán aplicarse a partir del 26 de mayo de 2018. Cualquiera que haya recopilado datos para su actividad puede ser objeto de sanción. Estas son muy altas, y aunque se modulan en función de proporcionalidad, efectividad y efecto disuasorio pueden alcanzar entre los 10 y 20 millones de euros o entre el 2% y el 4% del volumen de negocio en función de su gravedad.

Queda ya poco tiempo para acogerse a la normativa y en cualquier caso la mejor solución es cumplirla a través de proveedores específicos que les proporcionen la tecnología, instrucciones y documentación necesaria para evitar cualquier tipo de problema futuro.

Por este motivo y debido a la gran demanda de información sobre este tema, el Gremi d’Estanquers de Catalunya ha firmado un acuerdo de colaboración con Grupo Innova 2 para ofreceros un servicio de consultoría a precios muy ajustados. Por el hecho de ser agremiados tendréis asesoramiento gratuito y si hay que implantar la nueva RGPD será a muy buen precio. Si además tenéis trabajadores tendréis un descuento todavía más grande por utilizar la formación bonificada. Recordad que el incumplimiento del nuevo reglamento general de Protección de Datos comporta multas de entre 1.800 € y 2.000.000 €.

El precio del servicio que hemos pactado va entre los 99 € y los 200 € para cumplir con la nueva normativa. Todo aquel que quiera más información puede contactar con nosotros al 93.200 78 86 o por mail a info@estanquers.cat y le pondremos en contacto con Grupo Innova 2.

Adjuntamos más información del servicio

Muchas gracias

Saludos

document Protecció Dades