Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

17/05/2018

i tu... ja has fet la renda? Tot el què has de tenir en compte!

i tu... ja has fet la renda? Tot el què has de tenir en compte!

Estem en plena Campanya de l'Impost sobre la Renda 2017, un període en el qual els estanquers tenen - a més d'abonar el cànon concessional, en la seva majoria - l'obligació de passar comptes amb l'Estat pels rendiments obtinguts durant l'exercici 2017.

L'IRPF és un tribut de caràcter personal i directe, que grava la renda de les persones físiques d'acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars. Però quins són els blocs principals d'aquest i què cal tenir en compte?

Les rendes obtingudes en un exercici es poden dividir en cinc grans blocs:

 1. Rendiments del treball: són aquelles contraprestacions que deriven del treball personal i no tenen el caràcter d'activitats econòmiques. És a dir, totes aquelles que provenen de treballs realitzats per compte d'altri. Aquests rendiments són els obtinguts pels treballadors de l'estanc, així com pels col·laboradors autònoms d'aquest.
 2. Rendiments del capital immobiliari: procedeixen de la titularitat dels béns rústics i urbans. Inclouen tant els rendiments obtinguts per l'arrendament (lloguer) d'aquests com pels immobles destinats a l'ús i gaudi del propi contribuent.
 3. Rendiments del capital mobiliari: inclouen els obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat, incloent els dividends, els rendiments obtinguts de la cessió a tercers de capitals propis i els procedents d'operacions de contractes d’assegurances, entre altres.
 4. Rendiments d'activitats econòmiques: són principalment els obtinguts pels titulars de les expenedories de tabac i timbre. Per a això, és necessari portar una correcta comptabilitat elaborada durant tot l'exercici dels ingressos i de les despeses relacionades directament amb l'activitat. Cal tenir en compte que- encara que en la majoria dels casos no es tingui l'obligació de portar els llibres de registre de factures emeses i rebudes d'IVA per estar inclosos en el règim especial del recàrrec d'equivalència- la comptabilitat segueix sent un element imprescindible per al bon funcionament del negoci. Així mateix, cal prestar especial atenció a totes les despeses que són atribuïbles a la pròpia activitat i que són deduïbles, com per exemple les comissions pagades en l'exercici a les entitats financeres pel cobrament mitjançant datàfon o TPV.
 5. Guanys i pèrdues patrimonials: són les variacions en el valor del patrimoni net del contribuent, les alteracions produïdes durant l'exercici, com, per exemple, la transmissió d'un immoble, la venda d'accions, etcètera.

De la mateixa manera, cal revisar si tenim dret a alguna de les reduccions de la base imposable, com per exemple per la presentació conjunta, per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions), o pensions compensatòries i anualitats per aliments.


També, i per acabar, és convenient comprovar si tenim dret a alguna de les deduccions de les quotes, tant íntegra com a líquida, com és el cas de la inversió en l'habitatge habitual, la inversió en empreses de nova o recent creació, la deducció per donatius o el lloguer de l'habitatge habitual, així com per maternitat o per família nombrosa, entre unes altres.


En definitiva, cal repassar molt bé totes les dades abans de donar per finalitzada la presentació de la renda, doncs pot incidir en el resultat final de la mateixa. Sempre és convenient consultar amb un especialista o assessor que ens ajudi a aclarir conceptes i a respondre els dubtes que puguin sorgir en l'elaboració de la declaració.

 

Marcel·lí Gámez Llabrés

Economista

Business Barcelona Assessors, SLU

T: +34 686.414.834

info@bbcnassessors.com 


Estamos en plena Campaña del Impuesto sobre la Renta 2017, un período en el que los estanqueros tienen - además de abonar el canon concesional, en su mayoría - la obligación de pasar cuentas con el Estado por los rendimientos obtenidos durante el ejercicio 2017.

El IRPF es un tributo de carácter personal y directo, que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Pero ¿cuáles son los bloques principales de éste y qué hay que tener en cuenta?

Las rentas obtenidas en un ejercicio se pueden dividir en cinco grandes bloques:

 1. Rendimientos del trabajo: son aquellas contraprestaciones que derivan del trabajo personal y no tienen el carácter de actividades económicas. Es decir, todas aquellas que provienen de trabajos realizados por cuenta ajena. Estos rendimientos son los obtenidos por los trabajadores del estanco, así como por los colaboradores autónomos de éste.   
 2. Rendimientos del capital inmobiliario: proceden de la titularidad de los bienes rústicos y urbanos. Incluyen tanto los rendimientos obtenidos por el arrendamiento (alquiler) de éstos como por los inmuebles destinados al uso y disfrute del propio contribuyente.
 3. Rendimientos del capital mobiliario: incluyen los obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, incluyendo los dividendos, los rendimientos obtenidos de la cesión a terceros de capitales propios y los procedentes de operaciones de contratos de seguro, entre otros.
 4. Rendimientos de actividades económicas: son principalmente los obtenidos por los titulares de las expendedurías de tabaco y timbre. Para ello, es necesario llevar una correcta contabilidad elaborada durante todo el ejercicio de los ingresos y de los gastos relacionados directamente con la actividad. Hay que tener en cuenta que- aunque en la mayoría de los casos no se tenga la obligación de llevar los libros de registro de facturas emitidas y recibidas de IVA al estar incluidos en el régimen especial del recargo de equivalencia- la contabilidad sigue siendo un elemento imprescindible para el buen funcionamiento del negocio. Asimismo, hay que prestar especial atención a todos los gastos que son atribuibles a la propia actividad y que son deducibles, como por ejemplo las comisiones pagadas en el ejercicio a las entidades financieras por el cobro mediante datáfono o TPV.
 5. Ganancias y pérdidas patrimoniales: son las variaciones en el valor del patrimonio neto del contribuyente, las alteraciones producidas durante el ejercicio, como, por ejemplo, la transmisión de un inmueble, la venta de acciones, etcétera.

Del mismo modo, hay que revisar si tenemos derecho a alguna de las reducciones de la base imponible, como por ejemplo por la presentación conjunta, por las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones), o pensiones compensatorias y anualidades por alimentos.

También, y por último, es conveniente comprobar si tenemos derecho a alguna de las deducciones de las cuotas, tanto íntegra como líquida, como es el caso de la inversión en la vivienda habitual, la inversión en empresas de nueva o reciente creación, la deducción por donativos o por el alquiler de la vivienda habitual, así como por maternidad o por familia numerosa, entre otras.

En definitiva, hay que repasar muy bien todos los datos antes de dar por finalizada la presentación de la renta, pues puede incidir en el resultado final de la misma. Siempre es conveniente consultar con un especialista o asesor que nos ayude a clarificar conceptos y para responder a las dudas que puedan surgir en la elaboración de la declaración.

 

Marcelino Gámez Llabrés

Economista

Business Barcelona Assessors, SLU

T: +34 686.414.834

info@bbcnassessors.com