Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Normativa lloger d´habitatges

Normativa lloger d´habitatges

Des de l’Agència Tributària de Catalunya ens demanen que fem difusió d’aquesta informació que us afecta directament:

En relació amb els arrendaments de finques urbanes, i concretament pel que fa al pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), la legislació tributària catalana (la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ) va introduir canvis en la tarifa d’arrendaments.

“Article 123. Arrendaments

En el marc de les competències normatives establertes pels apartats 1.a i 2 de l’article 49.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable als arrendaments és del 0,3% durant l’any 2014 i del 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015. El pagament de l’impost s’ha d’efectuar mitjançant autoliquidació, en el model aprovat per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria tributària.”

Això ha comportat que els models de contracte d’arrendament que es venen en els estancs, poden ser útils com a model contractual, però han perdut la seva eficàcia com a mitjà de pagament de l’impost, atès que aquest s’ha de realitzar necessàriament mitjançant autoliquidació.  Cal afegir que la tarifa sobre la qual es calculava l’import del timbre (escala gradual), a més a més, ha quedat substituïda pels tipus del 0,3% durant l’any 2014 i el 0’5% a partir de 2015.

Pel que fa a la informació sobre el procediment d’autoliquidació de l’ITPAJD (model 600 tarifa AUR), podeu consultar la guia específica disponible al web de l’ATC  i el tríptic en format PDF que us adjunto a aquest correu.

Amb la finalitat de minimitzar possibles inconvenients als contribuents (requeriments a no declarants, liquidacions i, si s’escau, sancions), us agrairem que tingueu en compte aquesta informació.

Moltes gràcies

Leer más