Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços

Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços

La llei 5/2017, de 28 de març,de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix en el seu article 195.5 que:

Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.

Les bosses afectades són:

 • Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per a transporta la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bosses amb nanses.
 • Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.

Els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar per substituir les bosses de plàstic el cabàs, carretó de la compra, bosses reutilitzables o fer servir bosses de malla per la compra de fruita i la verdura.

Preguntes per establiments comercials

Quina llei regula la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?

La llei 5/2017, de 28 de març,de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ho estableix en el seu article 195.3

 
Quines són les bosses afectades per la norma?
 • Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per a transportar la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bosses amb nanses.
 • Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.
 
A quin tipus de material es refereix la prohibició?

La prohibició de la distribució gratuïta de bosses afecta a totes les bosses de plàstic (inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable), amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent. Per tant, les bosses compostables sí es poder lliurar gratuïtament si és voluntat del comerciant.

 
A quins establiments comercials afecta la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?

A qualsevol punt de venda de mercaderies o productes, és a dir, a tots els establiments comercials de Catalunya, inclós el comerç electrònic, siguin del tipus que siguin, que en el moment de lliurar el producte ho facin en una bossa de plàstic.

 
A partir de quan entra en vigor la prohibició del lliurament gratuït de bosses de plàstics?

D’acord amb la Llei 5/2017, de 28 de març, la mesura entra en vigor el dia 31

 
Quin preu s’ha de cobrar per les bosses?

La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament prohibeix la seva distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.

Què passa si les bosses tenen publicitat?

Les bosses de plàstic s'han d'entendre com un producte més que la botiga tindrà a la venda. El consumidor serà qui decidirà si vol comprar-la o no. Tampoc es permet el reemborsament del preu de la bossa de plàstic en concepte de publicitat.

 
Què passa si un comerç continua regalant les bosses?

El compliment d’aquesta disposició es comprovarà en el marc de les visites d’inspecció que reben els comerços per part de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent, d’acord amb la normativa de residus, que pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import entre 400 i 4000 €.

El règim sancionador està regulat en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus

En concret és l’article 75 b que diu:

b) L’actuació de manera contrària al que estableix aquesta llei i les normes que la despleguen o la normativa sectorial d’aplicació, sense que hagi comportat un perill greu o un dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.

I en relació al 76 b, que diu:

b) La comissió d’alguna de les infraccions greus establertes per l’article 75 quan, per llur escassa quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.

Això porta a considerar-ho infracció lleu on el tram de la sanció va de 400 € fins a 4.000 €, sotmès lògicament a la reducció del 40% de la infracció en cas que l’infractor reconegui la responsabilitat i faci efectiu el pagament voluntari.

Aquest import està regulat a la mateixa norma a:

Article 80

Graus de la multa

La multa té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:

 1. Infraccions lleus, de 400 euros fins a 4.000 euros.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497897&language=ca_ES&textWords=Decret%2520Legislatiu%25201%2F2009%2C%2520de%252021%2520de%2520juliol%2C%2520per%2520qual%2520s%25E2%2580%2599aprova%2520el%2520text%2520ref%25C3%25B3s%2520de%2520la%2520llei%2520reguladora%2520dels%2520residus&mode=single

Què passa amb les bosses de secció?

Les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit...entre altres, en els comerços no estan incloses dins d'aquesta prohibició. No obstant la Generalitat de Catalunya, a través de l'ARC, esta avançant amb el sector de cara a la seva reducció.

 

document Cartell Prohibit Bosses Gratis     document Cartell Castellà     document Cartell 3 idiomes     document Cartell Bosses Es Paguen     document Cartell Medi Ambient     Leer más