Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Calendari

02/01/2018

Festius Autoritzats 2018

L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi l'ordre del departament competent en matèria de comerç.

El punt 1 de la disposició addicional de la Llei 3/2014, esmentada, preveu que, mitjançant una ordre del departament competent en matèria de comerç, escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, s'ha d'establir anualment el calendari dels diumenges i els festius que poden obrir els establiments comercials.

El punt 3 de la disposició addicional de la mateixa Llei 3/2014, permet als ajuntaments la possibilitat de substituir dates del citat calendari d'obertures comercials autoritzades amb caràcter general. D'acord amb aquesta previsió, tal com ha vingut succeint des de l'any 1997, els articles 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre regulen l'exercici de la facultat per substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general.

En relació amb els dos festius addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel que fa als anys 2018 i 2019, l'article 5 d'aquesta Ordre estableix el termini màxim del qual disposaran els consistoris per presentar la comunicació preceptiva a la Direcció General de Comerç.

Per raons de seguretat jurídica l'article 6 d'aquesta Ordre preveu dos dies festius addicionals, que s'afegirien al calendari general de 8 festius, que seran d'aplicació als termes municipals dels ajuntaments que no hagin presentat la comunicació en els terminis que s'hagin establert.

Pels motius exposats, i d'acord amb el punt 1 de la disposició addicional de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, abans esmentada; escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), són els següents:

 

Any 2018

7 de gener.

1 de juliol.

12 d'octubre.

1 de novembre.

6, 8,16 i 23 de desembre.

 

Any 2019

13 de gener.

7 de juliol.

12 d'octubre.

1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

 

Article 2

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014, esmentada, i dels dies 7 de gener i 8 de desembre de 2018 i 12 d'octubre de 2019, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional de la mateixa Llei.

 

Article 3

3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l'article 2 anterior amb efectes a tot el seu terme municipal o només en una part, delimitada degudament, quan en la nova data proposada se celebri un esdeveniment que generi una gran atracció de visitants.

Per efectuar el canvi cal que presentin, mitjançant la plataforma EACAT (http://www.idp.eacat.net), abans de l'1 de novembre de 2017 per a l'any 2018 i de l'1 de novembre de 2018 per a l'any 2019, una comunicació a la Direcció General de Comerç en la qual detallin quines són les dates substituïdes i per quines se substitueixen. Una vegada admès el canvi, els ajuntaments l'hauran de fer públic pels mitjans més adients per tal que els establiments comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement.

3.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Coneixement es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis autoritzats a l'article 2, així com les dates corresponents a les substitucions respectives.

 

Article 4

Els establiments comercials situats en els termes municipals dels ajuntaments que no hagin presentat cap comunicació a la Direcció General de Comerç en els terminis indicats, d'acord amb l'article 3 d'aquesta Ordre, no podran exercir la possibilitat de permuta.

 

Article 5

5.1 Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, han de comunicar, mitjançant la plataforma EACAT (http://www.idp.eacat.net), davant la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les comunicacions preceptives s'han de presentar abans de l'1 de novembre de 2017 per a l'any 2018 i de l'1 de novembre de 2018 per a l'any 2019. Per determinar les dates d'aquests dos dies addicionals els ajuntaments han de tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014.

5.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Coneixement es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista de les dates addicionals comunicades pels ajuntaments.

 

Article 6

En el supòsit dels municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació preceptiva a què fa referència l'article 5 anterior dins els terminis previstos, s'entendran com a dates escollides i aplicables als seus àmbits territorials respectius el 15 d'agost i el 30 de desembre, en el cas de l'any 2018; i el 30 de juny i el 29 de desembre, en el cas de l'any 2019.

 

Article 7

En els supòsits en què, superat l'últim dia dels terminis que estableixen els articles 3 i 5 d'aquesta Ordre per als anys 2018 i 2019, i transcorregut també el termini atorgat a un ajuntament per esmenar possibles defectes detectats en la comunicació corresponent i no s'hagin corregit o s'hagi fet l'aclariment sol·licitat en el nou termini indicat, els establiments comercials del seu terme municipal hauran d'aplicar el calendari general que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per a l'anualitat corresponent en cas de substitució de dates, o bé les dates que preveu l'article 6 en cas d'addició de dates.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de juny de 2017

 

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d'Empresa i Coneixement

Leer más