Actualitat

Primeres notícies sobre les subhastes d’estancs

Subhastes d’estancs

Com sabràs, fins al 2003 quan el Comisionado advertia la necessitat de crear noves expenedories, ho feia mitjançant la convocatòria del corresponent concurs. L’últim, de fet, es va convocar al juliol d’aquell any i des de llavors i han transcorregut ja 19 anys, no se n’ha convocat cap altre.
Al Comisionado li consta que existeixen moltes zones, sobretot de grans urbs, que han anat creixent amb noves edificacions i per tant amb població que ara mateix no disposa del servei públic d’adquisició de tabac a preu sense recàrrec al no tenir estancs. La limitació de 1.500 metres de distància per als canvis d’emplaçament impedeix que les expenedories puguin situar-se en aquestes zones de nova creació. A aquesta circumstància se suma que hi ha estancs que acaben tancant bé per jubilació del titular que no ha volgut o pogut transmetre la seva concessió, o bé per raons econòmiques, quedant-se les àrees o polígons on estaven, desproveïts del servei.
Mitjançant el Reial decret 748/2014 de 5 de setembre se’ns va informar que quan el Ministeri decidís proveir noves expenedories ja no ho faria mitjançant la fórmula del concurs sinó de Subhastes Públiques en virtut de criteris comercials, de rendibilitat, de servei públic, de distàncies entre expenedories i de població, de tal forma que la valoració de les ofertes presentades es realitzarà atenent el millor preu ofert partint del mínim establert per a cada polígon en el plec de condicions de la convocatòria.

20220317 152928 1024x768 - Primeres notícies sobre les subhastes d'estancs

Properes en el temps?

Doncs bé, sense que ni el Comisionado ni la Sotssecretaria d’Hisenda hagin informat sobre noves subhastes d’estancs ni molt menys sobre dates concretes de la seva convocatòria; sí que creiem que pot ser pròxima en el temps. Diem això perquè el passat 27 d’abril de 2022 es va publicar al BOE l’Ordre HFP/356/2022, de 20 d’abril per la qual s’estableix l’obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en el procediment de concessió mitjançant subhastes d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat.
En resum el que ens diu aquesta Ordre és que qui en el futur pugui estar interessat a presentar la seva oferta o sol·licitud a les subhastes haurà de fer-ho necessàriament mitjançant mitjans electrònics a través del Punt d’Accés General electrònic (PAGe) i no de manera presencial. No obstant això a qui no ho realitzi de manera correcta, se li atorgarà un termini de 10 dies perquè l’esmeni.
Sembla lògic deduir que estan preparant el terreny d’una pròxima SUBHASTA. D’una altra manera no s’explica que estiguin informant d’aquests requisits.
Com és molt habitual rebre consultes d’expenedors interessant-se per la creació de nous estancs i la manera en què poden accedir a les subhastes, creiem interessant aquesta informació. D’altra banda, en l’Ordre ni ens diuen quan es convocarà ni quines bases tindrà ni per descomptat la delimitació dels polígons o àrees concretes que pretenen proveir. Aquesta informació només serà pública quan es convoqui la subhasta.
Et mantindrem informat si finalment es convoca en breu i t’orientarem i ajudarem en tots els tràmits necessaris si estiguessis interessat en ella.