Actualitat

Nou règim de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms pel 2023

Nou règim de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms

A partir del 1-1-2023, la cotització al RETA s’efectuarà en funció dels rendiments anuals obtinguts, havent el treballador de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals, dins de la taula general fixada en la respectiva LPGE i limitada per una base mínima en cadascun dels seus trams i per una base màxima general per a cada any, si bé amb la possibilitat, quan prevegin que els seus rendiments seran inferiors a la base mínima, de triar base de cotització dins d’una taula reduïda. En qualsevol cas, les bases triades tenen caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració Tributària a partir de l’exercici següent respecte a cada treballador autònom.

 

A partir del 1-1-2023, les persones treballadores per compte propi o autònomes incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques o professionals.

A efecte de determinar la base de cotització s’han de tenir en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts pels referits treballadors, durant cada any natural, per les seves diferents activitats professionals o econòmiques, encara que l’acompliment d’algunes d’elles no determini la seva inclusió al sistema de la Seguretat Social i amb independència que les realitzin a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol mena d’entitat, amb o sense personalitat jurídica, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests.

En aquest sentit, la LPG ha d’establir anualment una taula general i una taula reduïda de bases de cotització per a aquest règim especial. Totes dues taules han de dividir en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals. A cadascun d’aquests trams de rendiments nets s’assigna una base de cotització mínima mensual i una base de cotització màxima mensual. En el cas de la taula general de rendiments, el tram 1 inferior ha de tenir com a límit inferior de rendiments l’import de la base mínima de cotització establerta per al RGSS.

 

La base de cotització per a totes les contingències i situacions emparades per l’acció protectora d’aquest règim especial es determina durant cada any natural conforme a les següents regles:

1a Els treballadors han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals dins de la taula general de bases fixada en la respectiva LPGE.

2a Quan prevegin que la mitjana anual dels seus rendiments nets anuals pugui quedar per sota de l’import anual d’aquells que determinin la base mínima del tram 1 de la taula general establerta per a cada exercici, les persones treballadores per compte propi o autònomes han de triar una base de cotització mensual inferior a aquella, dins de la taula reduïda de bases que es determina a aquest efecte, anualment en la LPGE.

3a Les persones treballadores per compte propi o autònomes han de canviar la seva base de cotització, a fi d’ajustar la seva cotització anual a les previsions que vagin tenint dels seus rendiments nets anuals, podent optar a aquest efecte per qualsevol de les bases de cotització compreses en les taules a què es refereixen les regles 1a i 2a, excepte als supòsits a què es refereixen les regles 4a i 5a.

4a Els familiars de les persones treballadores per compte propi o autònomes, així com els administradors de societats de capital i els socis treballadors de les societats laborals inclosos al RETA, no poden triar una base de cotització mensual inferior a aquella que determini la corresponent LPGE com a base de cotització mínima per a contingències comunes per als treballadors inclosos al RGSS del grup de cotització 7. A aquest efecte, al procediment de regularització, la base de cotització definitiva no pot ser inferior a aquesta base mínima.

Per a l’aplicació d’aquesta base de cotització mínima n’hi ha prou amb haver figurat 90 dies en alta al RETA, en qualsevol dels supòsits indicats, durant el període a regularitzar.

5a Als supòsits d’alta d’ofici, així com durant el període comprès entre l’inici de l’activitat per compte propi i el mes en què se sol·liciti l’alta, de formular-se aquesta sol·licitud a partir del mes següent al de l’inici de l’activitat, la base de cotització mensual aplicable és la base mínima del tram 1 de la taula general, establerta en cada exercici. A aquest efecte al procediment de regularització, la base de cotització definitiva no pot ser inferior a aquesta base mínima durant aquest període.

6a Les bases de cotització mensuals triades dins de cada any té caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització.

Determinació de la quota mensual:

La cotització mensual s’obté mitjançant l’aplicació a la base de cotització determinada conforme a l’indicat, dels tipus de cotització que la PGE estableixi cada any per a finançar les contingències comunes i professionals de la Seguretat Social, la protecció per cessament d’activitat i la formació professional dels treballadors inclosos en aquest.

La falta d’ingrés de la cotització dins de termini reglamentari determina la seva reclamació juntament amb els recàrrecs i interessos que corresponguin.

logo institucional - Nou règim de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms pel 2023logosegsocial - Nou règim de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms pel 2023

 

 

 

Procediment de regularització

La regularització de la cotització, a l’efecte de determinar les bases de cotització i les quotes mensuals definitives del corresponent any, s’efectua en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració Tributària a partir de l’any exercici anual següent, respecte a cada persona treballadora per compte propi o autònom, conforme a les següents regles:

1a Els imports econòmics que determinen les bases de cotització i les quotes mensuals definitives, estan constituïts pels rendiments computables procedents de totes les activitats econòmiques i professionals exercides per la persona treballadora per compte propi o autònoma en cada exercici, a títol individual o com a soci o integrant de qualsevol mena d’entitat en els termes establerts al present article.

El rendiment computable de cadascuna de les activitats exercides per la persona treballadora per compte propi o autònoma es calcula d’acord amb el que es preveu en les normes de l’IRPF per al càlcul del rendiment net.

  • Per a les activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació directa, el rendiment computable és el rendiment net, incrementat en l’import de les quotes de la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de l’activitat.
  • Per a les activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació objectiva, el rendiment computable és el rendiment net previ minorat en el cas d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes i el rendiment net previ en la resta de supòsits.
  • Per als rendiments d’activitats econòmiques imputats al contribuent per entitats en atribució de rendes, el rendiment computable imputat a la persona treballadora per compte propi o autònom és, per al mètode d’estimació directa, el rendiment net i, per al mètode d’estimació objectiva, el rendiment net previ.

En el cas d’administradors/socis de societats de capital, es computen la totalitat dels rendiments, dineraris o en espècie, derivats de la participació als fons propis d’aquelles entitats en les quals reuneixi, en la data de meritació de l’Impost de societats, una participació igual o superior al 33% del capital social o tenint la condició d’administrador, una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball derivats de la seva activitat en aquestes entitats.

De la mateixa manera es computen, de manera addicional als rendiments que poguessin obtenir de la seva pròpia activitat econòmica, els rendiments de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de la seva condició de socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva inclusió al RETA.

En el cas de socis industrials de societats regulars col·lectives i comanditàries, de comuners de comunitats de béns i socis de societats civils irregulars i socis treballadors de societats laborals, es computen a més la totalitat dels rendiments de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de la seva condició de socis o comuners en les entitats a les quals es refereix aquest article.

2a Als rendiments indicats se’ls aplica una deducció per despeses genèriques:

  • amb caràcter general, del 7%;
  • en el cas d’administradors de societats de capital i socis treballadors de societats laborals, del 3%, sempre que s’hagi figurat 90 dies en alta al RETA, durant el període a regularitzar exercici al qual corresponen els rendiments computables.

3a Una vegada fixat l’import dels rendiments, es determinen les bases de cotització mensuals definitives i es procedeix a regularitzar la cotització provisional mensual efectuada l’any anterior, sempre que la seva base de cotització definitiva no estigui compresa entre la base de cotització mínima i la màxima corresponent al tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments i l’import superior dels rendiments d’aquest tram.

4a Si la cotització provisional efectuada anés:

  • inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, la persona treballadora per compte propi o autònom ha d’ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què se’ls notifiqui el resultat de la regularització, sense aplicació d’interès de demora ni cap recàrrec d’abonar-se en aquest termini.
  • superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, la TGSS procedeix a retornar d’ofici la diferència entre totes dues cotitzacions, sense aplicació de gens d’interès, abans del 31 de maig de l’exercici següent a aquell en què la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables a la TGSS.

No obstant això, determinada la base de cotització definitiva els deutes generats per les quotes no ingressades en període voluntari calculades d’acord amb les bases de cotització provisionals no són objecte de devolució o cap modificació. Amb independència de l’anterior, si la base de cotització definitiva fos superior a l’import de la base de cotització provisional per la qual es va generar deute, la diferència ha de ser ingressada conforme a l’indicat anteriorment.

En cap cas, són objecte de devolució els recàrrecs i interessos.

5a La base de cotització definitiva per a aquelles persones treballadores per compte propi o autònomes que no haguessin presentat la declaració de l’IRPF davant la corresponent Administració Tributària o que, havent-la presentat, no hagin declarat ingressos a l’efecte de la determinació dels rendiments nets quan resulti d’aplicació el règim d’estimació directa, és la base mínima de cotització per a contingències comunes per als treballadors inclosos al RGSS del grup de cotització 7.

6a En cas que la corresponent Administració Tributària efectuï modificacions posteriors als imports dels rendiments anuals de la persona treballadora per compte propi o autònoma que s’han computat per a la regularització, ja sigui a conseqüència d’actuacions d’ofici o a sol·licitud del treballador, aquest pot, en el seu cas, sol·licitar la devolució de l’ingressat indegudament.

En cas que la modificació posterior dels imports dels rendiments anuals determini que els mateixos siguin superiors als aplicats en la regularització, s’ha de posar en coneixement del OE ITSS a efecte que la mateixa estableixi, en el seu cas, la corresponent regularització i determini els imports a ingressar. A aquest efecte la corresponent Administració Tributària ha de comunicar aquestes modificacions tant a la TGSS com al OEITT, a través de mitjans telemàtics.

7a Sense perjudici de l’indicat, en matèria de cotització, liquidació i recaptació s’apliquen a aquest règim especial les normes generals establertes en la LGSS i en les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament.

 

Aplicació transitòria del sistema de cotització per ingressos reals al RETA

Els treballadors inclosos al RETA han de cotitzar en funció dels rendiments que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025 calculats d’acord amb la previsió legal, podent triar a aquests efectes una base de cotització que estigui compresa entre la base de cotització que correspongui al seu tram d’ingressos conforme la taula general i reduïda que s’indica i la base màxima de cotització establerta per al RETA en la LPGE per al corresponent exercici.

 

Les citades taules generals i reduïdes vigents per a cada any en aquest període 2023 a 2025 són les següents:

TRAMS DE RENDIMENTS NETS 2023   Euros/mes BASE euros /mes
TAULA reduïda Tram 1 <=670 751,63
Tram 2 > 670 y <=900 849,67
Tram 3 >900 y < 1.166,70 898,69
TAULA general Tram 1 >= 1.166,70 y <=1.300 950,98
Tram 2 > 1.300 y <=1.500 960,78
Tram 3 > 1.500 y <=1.700 960,78
Tram 4 > 1.700 y <=1.850 1.013,07
Tram 5 > 1.850 y <=2.030 1.029,41
Tram 6 > 2.030 y <=2.330 1.045,75
Tram 7 > 2.330 y <=2.760 1.078,43
Tram 8 > 2.760 y < =3.190 1.143,79
Tram 9 > 3.190 y <=3.620 1.209,15
Tram 10 > 3.620 y <= 4.050 1.274,51
Tram 11 > 4.050 y <=6.000 1.372,55
Tram 12 > 6.000 1.633,99
TRAMS DE RENDIMENTS NETS 2024
Euros/mes
BASE euros /mes
TAULA reduïda Tram 1 <=670 735,29
Tram 2 > 670 y <=900 816,99
Tram 3 >900 y < 1.166,70 872,55
TAULA general Tram 1 >= 1.166,70 y <=1.300 950,98
Tram 2 > 1.300 y <=1.500 960,78
Tram 3 > 1.500 y <=1.700 960,78
Tram 4 > 1.700 y <=1.850 1.045,75
Tram 5 > 1.850 y <=2.030 1.062,09
Tram 6 > 2.030 y <=2.330 1.078,43
Tram 7 > 2.330 y <=2.760 1.111,11
Tram 8 > 2.760 y < =3.190 1.176,47
Tram 9 > 3.190 y <=3.620 1.241,83
Tram 10 > 3.620 y <= 4.050 1.307,19
Tram 11 > 4.050 y <=6.000 1.454,25
Tram 12 > 6.000 1.732,03

 

TRAMOS DE RENDIMIENTOS NETOS 2025    Euros/mes BASE euros /mes
TAULA reduïda Tram 1 <=670 653,59
Tram 2 > 670 y <=900 718,95
Tram 3 >900 y < 1.166,70 849,67
TAULA general Tram 1 >= 1.166,70 y <=1.300 950,98
Tram 2 > 1.300 y <=1.500 960,78
Tram 3 > 1.500 y <=1.700 960,78
Tram 4 > 1.700 y <=1.850 1.143,79
Tram 5 > 1.850 y <=2.030 1.209,15
Tram 6 > 2.030 y <=2.330 1.274,51
Tram 7 > 2.330 y <=2.760 1.356,21
Tram 8 > 2.760 y < =3.190 1.437,91
Tram 9 > 3.190 y <=3.620 1.519,61
Tram 10 > 3.620 y <= 4.050 1.601,31
Tram 11 > 4.050 y <=6.000 1.732,03
Tram 12 > 6.000 1.928,10

 

Abans del 1-1-2026, el Govern ha de determinar el calendari d’aplicació del nou sistema de cotització per ingressos reals, el qual ha de contemplar el desplegament de l’escala de trams d’ingressos i bases de cotització al llarg del següent període, amb un màxim de sis anys.

Finalitzat el període transitori, la cotització dels treballadors enquadrats al RETA s’ha d’efectuar segons els rendiments nets obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.

A partir del 1-1-2032, aquestes bases de cotització, s’han de fixar en funció dels rendiments nets obtinguts anualment pels treballadors per compte propi o autònoms per la seva activitat econòmica o professional, dins dels límits de les bases de cotització màxima i mínima que es determinin en la corresponent LPGE.

 

Aplicació transitòria de l’opció de la cotització per ingressos reals dels treballadors autònoms

Els treballadors inclosos al RETA i al grup primer de cotització del RETM a 31-12-2022, fins que no exercitin l’opció contemplada en la regulació transitòria anteriorment indicada, han de continuar cotitzant durant l’any 2023 sobre la base que els correspondria al gener d’aquest any, aplicant a la base de cotització de desembre de 2022, aquells canvis i increments que, conformement a la LPGE per a l’any 2022 i a la legislació anterior, els poguessin correspondre.

Garantia de manteniment de la base mínima de cotització a l’efecte de pensions per als treballadors autònoms amb menors ingressos

Als treballadors autònoms en situació d’alta al RETA a 31-12-2022, els ingressos en còmput del qual anual durant 2023 i 2024 es trobin dins dels trams establerts en la taula reduïda de la regulació transitòria indicada, se’ls aplica durant 6 mesos en cadascun d’aquests exercicis d’una base mínima de cotització de 960 € a l’efecte del càlcul de les pensions del sistema, encara que triïn una base de cotització inferior per a aquests anys.

Quan el treballador autònom hagi passat a tenir la condició de pensionista no es practicarà la regularització respecte a les bases de cotització mensuals tingudes en compte per al càlcul de la base reguladora de la prestació, que no serà objecte de cap modificació.

 

Bases de cotització superiors a les establertes com a límit per la LPGE del corresponent exercici

Els treballadors per compte propi o autònoms que a 31-12-2022 vinguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments poden mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

 

Base de cotització mínima durant els anys 2023, 2024 i 2025 per a determinats treballadors autònoms

Els familiars del treballador autònom, els administradors/socis de societats de capital enquadrats al RETA i els socis treballadors de les societats laborals, així com els treballadors autònoms que no hagin presentat la declaració de l’IRPF o no hagin declarat ingressos no poden triar una base de cotització mensual inferior a:

  • 1000 € durant l’any 2023.
  • la quantia que estableixi, durant els anys 2024 i 2025, la corresponent LPGE.

A partir de l’any 2026, s’apliquen les previsions generals.

A aquest efecte, al procediment de regularització la base de cotització definitiva no pot ser inferior a aquestes bases de cotització mensual.

*Lee el artículo en castellano, aquí

Altres notícies