Actualitat

Rètol identificatiu a l’exterior de l’estanc, mides i colors

A l’exterior de l’expenedoria únicament ha de figurar el rètol identificatiu reglamentari, mancat de qualsevol aspecte de promoció o publicitat, que no pot ser utilitzat pels establiments autoritzats per a la venda amb recàrrec.

El rètol identificatiu dels establiments de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat serà establert pel Comisionado para el Mercado de Tabacos, l’actual distintiu institucional del Monopoli de Tabacs, constituït per una lletra T en color vermell sobre fons de fulla de tabac en groc crom i rètols amb la indicació «Tabacs».

Si les disposicions urbanístiques vigents a cada localitat impedissin la utilització de formes, grafismes, colors o dimensions diferents als reglamentaris, el Comisionado adoptarà mesures adequades per a la senyalització de les expenedories en tals circumstàncies.

Els models de rètol i banderola a utilitzar són els que es recullen a continuació:

Rotulos

Altres notícies