Actualitat

Tabac cru i règim sancionador

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 12/2023 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa les normes sobre el tabac cru i el seu règim sancionador.
S’estava percebent per les autoritats espanyoles i europees un creixent desviament de tabac cru com a matèria primera per a la fabricació clandestina de labors de tabac, normalment per part d’operadors irregulars que no comptaven amb cap mena d’autorització i que al no estar inscrits com a fabricants legals de labors, s’escapaven d’un mínim control i supervisió, encara quan molts d’ells comercialitzaven directament tabac cru a consumidors finals.
Per a evitar que aquesta situació es continuï prolongant, s’aprova aquest REIAL DECRET que incorpora el següent desenvolupament:

  • Capítol I. Disposicions generals sobre l’objecte i el seu àmbit d’aplicació.
  • Capítol II. Registre d’Operadors de Tabac Cru, on desenvolupa la inscripció, les característiques del número d’operador de tabac cru, la modificació de les dades incloses en aquest registre d’operadors i la baixa en aquest registre
  • Capítol III. Obligacions comptables, els documents de circulació del tabac cru necessaris per a emparar els moviments i les comunicacions d’informació que han de subministrar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària els transportistes per compte d’altri.
  • Capítol IV. Especialitats del procediment sancionador en aspectes com ara, la denúncia, les diligències, la destrucció del tabac aprehès, les mesures de caràcter provisional relatives als béns, mitjans i instruments intervinguts, el destí de béns, efectes i instruments intervinguts no decomissats i el dels béns, efectes i instruments decomissats i, finalment, l’alienació.

En principi, aquest text no afecta directament als expenedors ni els imposa cap obligació però creiem que sí que protegeix els seus interessos perquè molts companys ja estaven fent arribar les seves queixes per la incidència que té o podia tenir en les vendes la creixent demanda de tabac cru dels particulars. T’adjuntem el text íntegre del Reial decret per si pogués interessar-te la seva lectura detallada.

Altres notícies