Actualitat

Què cal saber sobre les etiquetes dels productes que venem?

Avui vinc a parlar-te de les etiquetes dels productes.

Primerament, cal distingir clarament entre:

  • labor de tabac o productes associats (cigarrets electrònics, productes a base d’herbes per a fumar, productes del tabac sense combustió, ……)
  • articles de fumador (aquells empleats per a fumar en els seus diferents formats o que formen part del procés de fumar però que no són labor de tabac ni productes assimilats). En aquesta segona categoria inclouríem els carbons habitualment emprats per a pipes d’aigua.

Tabac

Doncs bé, el Reial decret 579/2017 de 9 de juny pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i productes relacionats SÍ QUE és molt minuciós quant als advertiments sanitaris que han de portar aquests productes a les seves etiquetes.

Es distingeix al seu torn entre les categories de

  • cigarrets, picada per a embolicar i tabac per a pipa d’aigua que són els que han de portar els advertiments més dràstics que a més són combinades (la llegenda FUMAR MATA més les imatges dels càncers, morts, malalts, …..etc ).
  • i la resta de productes associats (cigarrets electrònics, productes a base d’herbes per a fumar, productes del tabac sense combustió) als quals els exigeixen únicament la llegenda FUMAR MATA però sense imatges.

Per tant, tant les unes com les altres han d’aparèixer en cada UNITAT D’ENVASAMENT i per descomptat en espanyol, no bastant que aparegui en el cartó o en la caixa on les envia el proveïdor.

20220317 154439 225x300 - Què cal saber sobre les etiquetes dels productes que venem?

 Articles de Fumador

Si deixem enrere les labors de tabac i productes associats (amb els seus majors i menors exigències quant als advertiments) i ens cenyim als articles de fumador, a ells el legislador d’aquest REIAL DECRET no els imposa cap mena d’advertiment sanitari. Ni l’exigeixen als papers d’embolicar, ni als filtres, ni als carbons …… ni a cap altre element que encara que sigui emprat en el procés de fumar, no és específicament tabac ni producte associat o relacionat amb el tabac.

A aquests productes i tret que tingui regulació específica, se’ls aplica el Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris.

A l’article 2 d’aquest Reial decret s’indica que les etiquetes d’aquests productes compliran la normativa si asseguren una «informació suficient al consumidor en castellà i no li indueix a error». A aquest article se suma el 8 del mateix text legal que indica el següent: «Totes les inscripcions a les quals s’ha fet referència hauran de figurar, almenys, en castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat».

Pel què fa a si la informació del producte ha d’anar en cada envàs o val que estigui inserida en la caixa o en els papers que ens faciliti el proveïdor, transcrivim el què diu l’article 8.3 del RD que estem aplicant:

«Les etiquetes que continguin les dades obligatòries se situaran sobre el propi producte o en el seu envàs i de manera que siguin perfectament visibles pel consumidor o usuari.

No obstant això, en els productes duradors d’ús repetit o per raons justificades d’espai, les dades obligatòries podran figurar en fullets o documents que acompanyin a aquest».

Per tant, tots els productes, han d’anar etiquetats en castellà i en cada envàs.

Dit tot l’anterior, per a evitar problemes sempre hem de conservar la factura i les dades del proveïdor (importador). Tot producte ha de venir acompanyat (més si és per a consum i no per a fabricació) del seu albarà d’enviament o document de transport i justificació de duana; precisament perquè la seva tinença a l’estanc mancant d’aquests documents pugui ser interpretada per les autoritats fiscals com a contraban; especialment si és de lícit comerç (substància no prohibida) però el seu origen no és un país de la Unió Europea.

Com sempre, per a qualsevol dubte al respecte, estem a la teva disposició aquí.

Altres notícies