Actualitat

Imprescindibles PVR

Avui us volem recordar la importància de comprovar regularment que els PVR als què servim compleixen amb els següents imprescindibles

 • Les màquines expenedores han d’estar ubicades dins el local en llocs que possibilitin la vigilància directa i permanent del seu ús per part del titular del local o els seus empleats. No es podran situar en les àrees annexes o d’accés previ als locals, com són les zones de paravents, porxos, pòrtics, passadissos de centres comercials, vestíbuls, distribuïdors, escales, porxades o llocs similars que puguin ser part d’un immoble però no constitueixen pròpiament l’interior d’aquest.
 • Per a garantir l’ús correcte de la màquina, s’han d’incorporar els mecanismes tècnics adequats que permetin impedir l’accés als menors d’edat. El comandament a distància ha d’estar sempre sota vigilància del titular del local.
 • A la superfície frontal de la màquina figurarà, de forma clara i visible, en castellà i català, una advertència sanitària sobre els perjudicis per a la salut derivats de l’ús del tabac, especialment per als menors
 • En aquestes màquines no s’hi podran subministrar altres productes diferents al tabac
 • S’ha d’exhibir en lloc visible el preu oficial de venta amb recàrrec i el document acreditatiu de l’autorització
 • Les claus: Els titulars d’autoritzacions de venda amb recàrrec hauran de conservar obligatòriament en el lloc en què s’exerceix l’activitat els mitjans o elements d’obertura de les màquines expenedores; per tal de permetre en tot moment la inspecció dels seus continguts. No obstant això, en els supòsits de gestió delegada, les claus es trobaran a l’expenedoria assignada, havent de facilitar-les de manera immediata davant qualsevol actuació inspectora.
 • Les factures del tabac només avalen la seva tinença legal si tenen una antiguitat màxima de 15 dies.
 • Són infraccions les següents:
  • Falsejament de dades consignades en la instància per la qual se sol·licita l’autorització
  • Exhibició a l’exterior de l’establiment de qualsevol tipus de publicitat de marques o productes de labors de tabac.
  • Venda a preus diferents dels legalment establerts.
  • Obtenció de tabac d’un proveïdor diferent de l’expenedoria assignada.
  • Absència d’exhibició en lloc visible de les tarifes oficials de venda amb recàrrec o del document acreditatiu de l’autorització.
  • Venda de tabac sense la deguda autorització administrativa.
  • Resistència, negativa o obstrucció a l’acció inspectora del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Com sempre, restem a la vostra disposició per a tot allò que pugueu necessitar a info@estanquers.cat

 

IMPRESCINDIBLES PVR A4 1024x717 - Imprescindibles PVR

 

Pots comprovar els imprescindibles a l’estanc aquí

Altres notícies