Actualitat

Factures a PVR

Factures a PVR

Segons el RD 1199/1999, La venda i circulació de labors de tabac hauran d’anar acompanyades de la seva corresponent factura o vendí. S’exceptua d’aquest requisit la venda realitzada directament al consumidor per establiments de la xarxa minorista en quantitats inferiors a 800 cigarrets, 200 unitats si es tracta de cigars purs, 400 unitats en el cas de cigarretes, o 1 quilogram de les altres labors de tabac.

 

Els vendís o factures a PVR, que hauran d’estendre’s per duplicat. Es conservaran per l’autoritzat per a la venda amb recàrrec i l’expenedoria de subministrament durant un període d’un i tres anys, respectivament.

El vendí o la factura empararà la circulació del producte i la seva tinença en el punt de venda amb recàrrec; durant el termini de quinze dies a comptar des de la data de la seva expedició.

Els productes continguts en les màquines expenedores o exposats per a la venda en el punt de venda amb recàrrec, unida a la possessió del corresponent vaig vendre o factura amb antiguitat no superior a quinze dies, acreditarà la procedència del producte de l’expenedoria oficialment assignada per al subministrament i la seva no procedència en el cas contrari.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos establirà els models oficials de vendís. I, fins a aquest moment, serà vàlid qualsevol model de vendí sempre que així contingui el següent contingut mínim; el número d’ordre i, en el seu cas sèrie, que serà correlatiu; la data d’expedició; el nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions; el NIF de l’obligat a expedir la factura; el domicili, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions; la descripció detallada de les labors comercialitzades (per cada labor: classe de labor, el preu unitari, el nombre d’unitats, i la contraprestació total); i la signatura i/o segell tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions

 

Factures a particulars

La info sobre factures a particulars, la tens aquí.

Altres notícies