Actualitat

Tens clar on es pot fumar? i tabac escalfat? i vapejar?

Premissa

La diferència bàsica està en la composició i en els ingredients que presenten cadascun d’aquests productes.

El producte del tabac que no està sotmès a un procés de combustió sinó d’escalfament (Ex. Heets per a consumir en dispositiu IQOS) o el tabac per a consumir en pipes d’aigua o shishes tenen en comú que tots dos porten labor de tabac entre els seus ingredients (fulla de tabac). Per aquest motiu no sols paguen impostos especials sinó que a més la supervisió i control sobre la seva comercialització i consum l’assumeix el Comisionado para el Mercado de Tabacos

No obstant això, l’anomenat Dispositiu susceptible d’alliberament de nicotina, conegut com a vaper, ja sigui d’un sol ús o recarregable, no porta entre els seus ingredients fulla de tabac encara que sí nicotina. Per això ni paga impostos especials ni la seva comercialització i consum està sotmès a la vigilància i control del Comisionado, si bé aquesta circumstància té tota l’aparença de ser provisional si atenem els pressupostos que es manegen per a la pròxima regulació sobre l’ordenació del Mercat de Tabacs, l’Avantprojecte dels quals ja es va fer públic i preveu una equiparació del cigarret electrònic amb el tabac convencional. Però això encara no ha ocorregut.

Per tant, a dia d’avui, mentre el producte de tabac no sotmès a un procés de combustió però sí d’escalfament i els productes del tabac consumits en shishes SÍ QUE es consideren tabac, els vapers, NO.

I d’aquesta diferenciació en quant al concepte neix també la diferent regulació respecte als llocs on poden ser consumits els uns i els altres. O millor dit, on està prohibit el consum dels uns i els altres.

1. On està prohibit fumar (tant cigarrets convencionals com tabac sense combustió i tabac per a consumir en shishes)?

La resposta es troba als articles 6 i 7 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de Mesures Sanitàries per al Tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

El legislador empra un criteri excloent: això és, ens diu en quins llocs resulta prohibit fumar d’on es dedueix que en aquells que no estiguin en aquesta llista sí que es pot. Aplicant aquest criteri, és l’article 6 el que ens indica que el consum dels productes del tabac només podrà fer-se en aquells llocs on no estigui prohibit. Sapiguem en quins llocs està prohibit i sortirem de dubtes. Aquesta relació ens l’aporta l’article 7 de la mateixa Llei i és aquesta:

a) Centres de treball públics i privats, excepte en els espais a l’aire lliure.

b) Centres i dependències de les Administracions públiques i entitats de Dret públic.

c) Centres, serveis o establiments sanitaris, així com en els espais a l’aire lliure o coberts, compresos en els seus recintes.

d) Centres docents i formatius, excepte en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants.

e) Instal·lacions esportives i llocs on es desenvolupin espectacles públics, sempre que no siguin a l’aire lliure.

f) Zones destinades a l’atenció directa al públic.

g) Centres comercials, incloent-hi grans superfícies i galeries, excepte en els espais a l’aire lliure.

h) Centres d’atenció social.

i) Centres d’oci o esplai, excepte en els espais a l’aire lliure.

j) Centres culturals, sales de lectura, exposició, biblioteca, conferències i museus.

k) Salas de festa, establiments de joc o d’ús públic en general, excepte en els espais a l’aire lliure.

l) Àrees o establiments on s’elaborin, transformin, preparin, degustin o venguin aliments.

m) Ascensors i elevadors.

n) Cabines telefòniques, recintes dels caixers automàtics i altres espais tancats d’ús públic de reduïda grandària. S’entén per espai d’ús públic de reduïda grandària aquell que no ocupi una extensió superior a cinc metres quadrats.

ñ) Estacions d’autobusos, excepte en els espais que es trobin a l’aire lliure, vehicles o mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà, vehicles de transport d’empresa, taxis, ambulàncies, funiculars i telefèrics.

o) Tots els espais del transport suburbà (vagons, andanes, passadissos, escales, estacions, etc.), excepte en els espais que es trobin per complet a l’aire lliure.

p) Estacions, ports i mitjans de transport ferroviari i marítim, excepte en els espais a l’aire lliure.

q) Aeroports, excepte en els espais que es trobin a l’aire lliure, aeronaus amb origen i destinació en territori nacional i en tots els vols de companyies aèries espanyoles, inclosos aquells compartits amb vols de companyies estrangeres.

r) Estacions de servei i similars.

s) Qualsevol altre lloc en el qual, per mandat d’aquesta Llei o d’una altra norma o per decisió del seu titular, es prohibeixi fumar.

t) Hotels, hostals i establiments anàlegs, excepte en els espais a l’aire lliure. No obstant això, podran habilitar-se habitacions fixes per a fumadors, sempre que compleixin amb els requisits establerts en l’article 8.

u) Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats.

v) Salas de teatre, cinema i altres espectacles públics que es realitzen en espais tancats.

w) Recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent per tals els espais a l’aire lliure delimitats que continguin equipament o condicionaments destinats específicament per al joc i esplai de menors.

x) En tots els altres espais tancats d’ús públic o col·lectiu.

En aquells llocs no inclosos en aquesta llista no podrà prohibir-se el consum de labors de tabac.

 

2. On està prohibit el consum de vapers o dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina?

En aquest cas la resposta també ens l’aporta la mateixa Llei 28/2005 però en la seva Disposició Addicional dotzena dedicada expressament a indicar els llocs on es prohibeix el consum d’aquests dispositius i són:

a) els centres i dependències de les Administracions públiques i entitats de dret públic.

b) els centres, serveis i establiments sanitaris, així com en els espais a l’aire lliure o coberts, compresos en els seus recintes.

c) en els centres docents i formatius, excepte en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants.

d) en els mitjans de transport públic urbà i interurbà, mitjans de transport ferroviari, i marítim, així com en aeronaus de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres.

e) en els recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent per tals els espais a l’aire lliure delimitats que continguin equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors.

De l’exposat s’infereix que en qualsevol altre lloc fins i tot tancat que no estigui inclòs en la relació anterior, es podrà usar vapers sense incórrer en infracció.

Aclarit l’anterior, convé advertir de dues qüestions que encara que no formen part de la consulta estan relacionades estretament amb l’exposat i són:

  • La potestat que tenen les Comunitats Autònomes d’augmentar la llista dels llocs en els quals resulti prohibit el consum tant de labors de tabac (en els seus diferents formats) com de vapers, amb normatives de desenvolupament més restrictives que la normativa nacional. Ara bé, això no funciona en sentit oposat, és a dir, la Comunitat autònoma no pot permetre fumar o vapejar en llocs prohibits per la normativa estatal.
  • Que molt en contra de l’admès, la venda d’aquests productes NO està permesa quan l’adquirent o consumidor és menor d’edat. Està molt estesa la idea que poden vendre’s aquests productes (sobretot vapers) a menors perquè no porten tabac, i fins i tot alguns que no porten nicotina creient així que es tracta d’un producte innocu per a la seva salut. Doncs bé, la mateixa Llei a la qual fem referència (28/2005, de 26 de desembre) recull expressament la prohibició de vendre o lliurar a persones menors de divuit anys productes del tabac, així com qualsevol altre producte que l’imiti i indueixi a fumar. En particular, es prohibeix la venda de dolços, refrigeris, joguines i altres objectes que tinguin forma de productes del tabac i puguin resultar atractius per als menors. I els cigarrets electrònics estan dins d’aquests “altres objectes que tinguin forma de productes del tabac”

Altres notícies